ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਜ਼ਮੀਰ

ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਗਏ| ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ| ਜਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਨੇ| ਨੋਚ ਲਈਆਂ ਰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹੀ ਉਹ ਨੇ|... Continue Reading →

The Revolution is Now!

It starts with the land and how much we own it; many of us inherit, others buy - through loans or not, and yet others lease. Then comes the toil; months of long hard work, the sweat and the hopes. Prayers too. The droughts, the floods, the pests, the seed quality, the weeds, the mortgages,... Continue Reading →

Review: The Amber Spyglass

Science is not the strong suite of "His Dark Materials". Neither it is an easy book for younger readers (if that is the target audience). The structuring of the plot is at times fragmented and certain plot points are highly ridiculous. Primary strong characters from first two books are left in lurch and poorly gasping... Continue Reading →

Review: The Great God Pan

“I had to cast out a good many lines, though, before I got what I wanted, and when I landed the fish I did not for a moment suppose it was my fish. But I listened to what I was told out of a constitutional liking for useless information, and I found myself in possession... Continue Reading →

Review: The Willows by Blackwood

The Willows by Algernon Blackwood is considered one of the best classic horror for a reason. And that reason is the unknown sinister creeping onto senses even as web of the words haunt you. The unfaltering wilderness of willows imposes its deep melancholy, which invokes imagination of eerie foreboding. The book does take its time... Continue Reading →

Review: The Three Impostors

This is my first Machen's book, and its been kind of a unique read. The opening passages setup up for a weird ride building up on composition of stories within stories. Main protagonist, certain Mr Dyson, happens to come across multiple characters, all somehow related to elusive "bespectacled man". Throughout, the narrative changed the gears... Continue Reading →

Review: Earth and Sea of Earthsea

What sets Books of Earthsea apart from most of fantasy works is probably the depth centered around the flourishing world that Le Guin builds into breathing life. It might be arguably one of the best genre literature to delve into complex dynamic of characters’ struggle with their understanding of self while balancing the chemistry against... Continue Reading →

Questions, and One of Billions

As of last global population census, our number stands at nearly 7.6 billion. This is supposed to exponentially increase for years to come, provided there is time enough before catastrophes start hitting hard enough to act as great equalizer. The control over climate change and general issue of destruction of world’s environment is often considered... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑